Правила домену .UA

Зміст

  1. Загальні принципи та положення.
  2. Правила делегування доменних імен
  3. Особливості адміністрування публічного домену .UA
  4. Реєстраційна база даних домену .UA (база WHOIS)
  5. Домові суперечки в домені .UA
  6. Перелік посилань


1. Загальні принципи та положення

1.1. Домен верхнього рівня .UA є складовою всесвітньої системи доменних імен, яку адмініструє 'Інтернет корпорація з присвоєння імен та номерів' (ICANN).

1.2. Справжні 'Правила домену .UA' (далі - Правила) розроблені адміністратором домену .UA з дотриманням чинних правил ICANN (RFC#1591, ICP-1), з урахуванням рекомендацій ICANN, CENTR, US DoC, WIPO, а також міжнародного досвіду, та є умовами надання адміністратором домену .UA третім особам послуг з адміністрування та технічного супроводу домену .UA.

1.3. Ці Правила визначають систему взаємовідносин та процедур щодо делегування та адміністрування доменних імен у домені .UA, і є невід'ємною частиною договорів, які укладаються адміністратором домену .UA з цього приводу, та конкретизують права та обов'язки сторін таких договорів.

1.4. Термін "обличчя" в рамках цих Правил позначає як фізичних, так і юридичних осіб.

1.5. Термін 'делегування' в рамках цих Правил використовується згідно з визначенням п.4.2.2 чинного стандарту Інтернет STD0013 (RFC#1034) та ICP-1.

1.6. Термін 'Знак' у рамках цих правил означає словесний знак для товарів і послуг, на які центральним органом виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності видано свідоцтво України на знак для товарів та послуг, або такий, що отримав правову охорону на території України згідно з Мадридським угоду про міжнародну реєстрацію знаків, або, якщо така зареєстрований знак для товарів та послуг складається з тексту та інших позначень, - його словесну частину, яка є об'єктом правової охорони.

1.7. Терміни та умови делегування доменних імен визначаються на договірній основі.

1.8. У рамках цих Правил, домени за їх призначенням поділяються на дві категорії:

1.8.1. Публічні, тобто такі, які адмініструються на користь певної спільноти.

1.8.2. Приватні, тобто такі, що адмініструються певною особою у своїх власних інтересах.

1.9. Категорія домену визначається в момент делегування його доменного імені (див. п.4.21.5).

1.10. Домен .UA є публічним доменом.

1.11. Оскільки домен є адміністративно визначеним підмножиною ієрархічного простору доменних імен, правила домену нижчого рівня можуть лише конкретизувати та/або доповнювати певні положення правил публічного домену вищого рівня, але не можуть їм суперечити. Правила доменів, делегованих у домені .UA, встановлюються їх адміністраторами на момент делегування, за згодою адміністратора домену вищого рівня і не можуть суперечити цим Правилам.

2. Правила делегування доменних імен

2.1. Доменні імена в публічному домені можуть бути делеговані як публічні або як приватні, відповідно до правил публічного домену попереднього рівня та за рішенням його адміністратора.

2.2. У приватному домені делегування публічних доменних імен неможливе.

2.3. Доменне ім'я www в публічному домені зарезервовано за адміністратором цього публічного домену і має вказувати на веб-сайт, на якому опубліковано правила цього публічного домену та перелік реєстраторів, які реєструють доменні імена в даному домені.

2.4. Заявки на делегування будь-яких імен у публічному домені обробляються адміністратором у порядку їх надходження, якщо правилами конкретного публічного домену не встановлено інше.

2.5. Правила публічного домену можуть встановлювати 'період одночасності', тобто інтервал часу з моменту надходження першої заявки на доменне ім'я протягом якого всі наступні заявки на це доменне ім'я вважаються такими, що надійшли одночасно з першої.

2.6. У домені .UA можуть бути делеговані публічні домени.

2.6.1. Доменне ім'я публічного домену має вибиратися таким чином, щоб його компонент другого рівня (до знака '.', але не включаючи цей знак) мав різницю здатність, і був представлений символами з літер латинського алфавіту, цифр і знака '-'. Компонент другого рівня доменного імені публічного домену має бути:

2.6.1.1. загальновживаним позначенням певного виду товарів, послуг чи явищ, або певного виду людської діяльності, або

2.6.1.2. іншого роду загальновживаним терміном або позначенням з числа таких, які не можуть отримати правову охорону згідно зі ст.6 п.2 Закону України 'Про охорону прав на знаки для товарів та послуг', або

2.6.1.3. являти собою латинську транслітерацію терміна або позначення, зазначеного у пп. 2.6.1.1, 2.6.1.2 цих Правил, записаних українською або російською мовою.

2.6.2. Делегування нового публічного домену в домені .UA, або внесення змін до Правила існуючого публічного здійснюються за такою процедурою:

2.6.2.1. Особи, зацікавлені у делегуванні нового або у внесенні змін до правила існуючого публічного домену, звертаються з відповідними пропозиціями до адміністратору домену .UA. Ініціатива створення нового публічного домену полягає в пропозицію визначення цільової аудиторії такого домену, основних особливостей його адміністрування, та пропозиції щодо особи адміністратора нового публічного домену.

2.6.2.2. Адміністратор домену .UA на свій розсуд приймає рішення про делегування нового публічного домену в домені .UA або внесення змін до правил існуючого публічного домену або про відмову в делегуванні нового домену домену в домені .UA або внесення змін до правил існуючого публічного домену.

2.6.2.3. У разі прийняття адміністратором домену .UA позитивного рішення щодо вищевказаним питанням адміністратор домену .UA та адміністратор (відповідно до нового або існуючого) публічного домену укладають (або переукладають) між собою договір. Ці Правила та правила відповідного публічного домену стають невід'ємними доповненнями такої угоди. Момент укладання такої угоди є моментом набрання чинності правилами нового (змін до правил існуючого) публічного домену.

2.7. У процесі делегування доменного імені в публічному домені беруть участь:

2.7.1. Реєстрант - особа, яка бажає користуватися та розпоряджатися певним доменним ім'ям у публічному домені.

2.7.2. Реєстратор - суб'єкт господарювання, який надає реєстранту послуги, необхідні для технічного забезпечення делегування та функціонування доменного імені.

2.7.3. Адміністратор - адміністратор публічного домену, в якому відбувається делегування. Особа, яка виконує функції адміністратора публічного домену, має бути суб'єктом господарювання.

2.8. У разі, якщо реєстрант бажає перекласти зареєстрований ним раніше приватний домен у категорію публічних, він може зробити це лише за умови дотримання п. 2.6 цих Правил.

2.9. Переведення публічного домену до категорії приватних є порушенням цих Правил.

2.10. Делегування реєстранту доменного імені в публічному домені здійснюється відповідно до такої процедури:

2.10.1. Реєстратор за завданням реєстранта створює в реєстраційній базі даних домену .UA запис про особу, яка містить інформацію про реєстранта згідно з вимогами пп. 4.19, 4.20 цих Правил, або перевіряє наявність такого запису, та його відповідність вимог цих Правил.

2.10.2. Реєстратор за завданням реєстранта виконує роботи з метою забезпечення технічної працездатності доменного імені, якщо це потрібно.

2.10.3. Реєстратор за завданням реєстранта складає заявку на делегування доменного імені для реєстранта та направляє її у чергу заявок адміністратора відповідного громадського домену. Заявка складається у формі запису про доменне ім'я відповідно до вимог п.4.21 цих Правил.

2.10.4. Заявка вважається прийнятою у вхідну чергу з моменту, коли програмне забезпечення реєстраційної бази даних домену .UA (див. розділ 4 цих Правил) надає реєстратору підтвердження такого ухвалення.

2.10.5. Адміністратор у встановлений правилами публічного домену термін приймає до відповідно до правил відповідного публічного домену одне з таких рішень:

2.10.5.1. про делегування доменного імені, або

2.10.5.2. про відмову в делегуванні, або

2.10.5.3. про відкладення обробки заявки.

2.10.6. Про хід та результат обробки заявки адміністратор повідомляє адміністративне та технічних контактних осіб реєстратора електронним листом.

2.11. Надходження заявки на делегування доменного імені в публічному домені означає, що реєстрант сам, з власної волі та бажання, ідентифікує себе членом того спільноти, на користь якого адмініструється цей публічний домен. Адміністратор публічного домену немає права судити у тому, наскільки такі погляди реєстранта відповідають дійсності, крім випадків, коли правилами публічного домену встановлено необхідність документального підтвердження належності реєстранта до певній спільноті.

2.12. Адміністратор публічного домену приймає рішення про відмову в делегуванні доменного імені у випадках, якщо:

2.12.1. Синтаксис заявки або її зміст не відповідають вимогам п.4.21 цих Правил.

2.12.2. Доменне ім'я вже делеговане іншому реєстрантові.

2.12.3. Доменне ім'я є синтаксично некоректним згідно з чинними стандартами Інтернет.

2.12.4. Заявка надійшла від особи, яка не є реєстратором.

2.12.5. Реєстратор не може надати документальні підтвердження певних фактів щодо реєстранта, якщо правила публічного домену цього вимагають.

2.13. Адміністратор публічного домену приймає рішення про відкладення обробки заявки у випадках, якщо:

2.13.1. з приводу цієї заявки виникла доменна суперечка - до моменту вирішення доменного спору, визначеного відповідно до п. 5.2 цих Правил.2.13.2

2.13.2. заявка на делегування ідентичного доменного імені, яка надійшла раніше, перебуває у стані перевірки на відповідність її правилам публічного домену - до завершення такої перевірки.

2.13.3. заявка на внесення змін до запису про доменне ім'я надійшла від реєстратора, який не обслуговує вказане доменне ім'я (наприклад, через бажання реєстранта укласти угоду про обслуговування зазначеного доменного імені з цим реєстратором), - до отримання адміністратором публічного домену підтвердження згоди попереднього реєстратора, який обслуговував вказане доменне ім'я, на внесення зазначених змін до запису про це доменне ім'я, але на строк не більше 5 (п'яти) календарних днів. Якщо протягом 5 (п'яти) календарних днів, на які відкладено обробку заявки, попередній реєстратор, який обслуговував доменне ім'я, не відповість на запит адміністратора публічного домену ні згодою на внесення змін до запис про це доменне ім'я, ні заперечення проти таких дій, адміністратор публічного домену приймає рішення про внесення змін до запису про доменне ім'я.

2.14. Адміністратор публічного домену ухвалює рішення про відмову делегування приватного доменного імені у публічному домені та скасуванні вказаного доменного імені виключно у таких випадках:

2.14.1. за власним бажанням реєстранта, вираженим у письмовій формі та направленому реєстратору та (або) адміністратору відповідного публічного домену;

2.14.2. у разі розірвання відповідного договору реєстранта з реєстратором або закінчення строку дії такого договору, якщо такий договір передбачає скасування делегування;

2.14.3. у разі завершення терміну делегування;

2.14.4. за рішенням суду.

2.15. У разі неодноразових і повторюваних технічних помилок, які роблять неможливим використання доменного імені та/або перешкоджають нормальному функціонування системи доменних імен в цілому, адміністратор замінює всі записи класу IN для відповідного домену на записи IN TXT, у яких пояснюється причина заміни. При цьому записи в реєстраційній базі даних залишаються незмінними, а реєстратор та реєстрант сповіщаються про зроблені зміни та причини, що їх викликали. Записи класу IN відновлюються у триденний термін після виправлення технічних помилок та повідомлення про це адміністратора.

2.16. У випадках, передбачених пп.2.14.2, 2.14.3, 2.15 цих Правил, адміністратор публічного домену приймає рішення про відмову у делегуванні приватного доменного імені у публічному домені та скасуванні вказаного доменного імені після призупинення делегування терміном не менше 15 (п'ятнадцяти) календарних днів, протягом якого реєстратору та реєстранту надається можливість відновити договір, продовжити термін делегування, виправити технічні помилки та ін.

2.17. Делегування публічного домену, який використовується, не може бути скасовано.

2.18. Адміністратор публічного домену вищого рівня приймає рішення про переделегуванні публічного домену іншому адміністратору виключно в наступних випадках:

2.18.1. за власним бажанням адміністратора публічного домену, вираженого в письмовій формі;

2.18.2. у разі розірвання відповідної угоди адміністратора публічного домену з адміністратором домену .UA;

2.18.3. у разі неодноразових і повторюваних технічних помилок, які роблять неможливим використання доменного імені та/або перешкоджають нормальному функціонування публічного домену або системи доменних імен загалом;

2.18.4. за рішенням суду, яке набрало законної сили.

2.19. Адміністратор публічного домену здійснює переделегування приватного доменного імені іншому реєстранту виключно у таких випадках:

2.19.1. за власним бажанням реєстранта, вираженим у письмовій формі та направленому адміністратору відповідного публічного домену;

2.19.2. за рішенням суду.

2.20. Переделегування приватного доменного імені у публічному домені здійснюється шляхом припинення делегування цього імені до моменту укладання новим реєстрантом відповідного договору щодо цього доменного імені.

3. Особливості адміністрування громадського домену .UA

3.1. Публічні домени другого рівня в домені .UA делегуються згідно з п. 2.6 цих Правил.

3.2. Приватні доменні імена другого рівня в домені .UA делегуються виключно в у разі, якщо відповідне доменне ім'я повністю або його компонент другого рівня (до знака '.', але не включаючи цей знак), за написанням збігається зі знаком, права на використання якого на території України належить відповідному реєстранту.

3.3. У разі, якщо зазначений у п. 3.2 Знак містить словесну частину, яка не є об'єктом правової охорони, власнику прав на використання на території України такого Знака може бути делеговано приватне доменне ім'я другого рівня, яке написання збігається з частиною Знака, що є об'єктом правової охорони.

3.4. Написанням Знака в рамках цих Правил вважається його подання символами числа: літери латинського алфавіту, арабських цифр і знак '-'. Якщо знак містить символи інших алфавітів, крім латинського, цифри інших систем обчислення та/або інші символи, написанням Знака вважається його транслітерація латиницею, здійснена згідно з правилами транслітерації того алфавіту, на якому записано Знак.

3.5. У рамках цих Правил, латинська транслітерація Знака, який містить символи кириличного алфавіту, може, на власний вибір реєстранта, здійснюватися згідно:

3.5.1. транслітераційної таблиці 'УЛ' ('Українська Латиниця'), рекомендованої для української мови, затвердженої Держстандартом України 18 жовтня 1995 року та опублікованою за адресою: http://www.ua/docs/UL.html ,

3.5.2. або згідно з чинним міждержавним транслітераційним стандартом ГОСТ 16876-71 (Ст.СЕВ 1362 - 78),

3.5.3. або згідно 'Нормативної таблиці для відтворення українських власних назв засобами англійської мови', затвердженої рішенням N 8 української комісії з питань юридичної термінології, протокол N 2 від 19 квітня 1996 р.

3.5.4. або згідно з додатковою таблицею, опублікованою за адресою: http://www.ua/docs/addtable.html

3.6. Відображення в доменному імені спеціальних символів, які є частиною Знака, але не можуть входити в доменне ім'я згідно з чинними технічними стандартами, рекомендується здійснювати одним із двох способів на власний розсуд реєстранта:

3.6.1. шляхом заміни спеціальних символів на їх символічні назви англійською мовою (наприклад, '&' - 'and', '/' - 'slash', '.' - 'dot', '@' - 'at' та ін), які по бажанню реєстранта можуть бути виділені знаками '-' з обох сторін (наприклад, '&' - '-і-'). Символи '' (пробіл) і '_' (підкреслення) можуть бути замінені на символ '-'.

3.6.2. шляхом видалення спеціальних символів із подання Знака у вигляді доменного імені, без їх заміни.

3.7. Відображення в доменному імені римських цифр, які є частиною Знака, може бути власному бажанню реєстранта, вираженому у письмовій формі та спрямованому адміністратору відповідного публічного домену через відповідного реєстратора, здійснюватись шляхом їх чисельно еквівалентного подання арабськими цифрами.

3.8. Делегування приватного доменного імені другого рівня відбувається виключно за умови надання реєстрантом за допомогою відповідного реєстратора адміністратору домену .UA таких документів:

3.8.1. для доменного імені, яке повністю, або його компонент другого рівня (до знака '.', але не включаючи цей знак), за написанням збігається зі Знаком, який охороняється на території України згідно з Мадридською угодою про міжнародну реєстрації знаків - засвідченої центральним органом виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності витягу з Офіційного бюлетеня Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності, яка підтверджує факт міжнародної реєстрації Знака та факт його правової охорони на території України;

3.8.2. для доменного імені, яке повністю, або його компонент другого рівня (до знака '.', але не включаючи цей знак), за написанням збігається зі Знаком, на який центральним органом виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності видано свідоцтво України на знак для товарів та послуг - належним чином засвідченої копії такого свідоцтва;

3.8.3. якщо безпосередньо реєстрант приватного доменного імені другого рівня не є власником прав на використання Знаку на території України. нотаріально засвідченої копії договору про передачу власником Знаку реєстранту доменного імені прав на використання цього Знаку на території України, або ліцензійного угоди;

3.9. Термін перевірки заявки на делегування доменного імені другого рівня в домені .UA становить 14 (чотирнадцять) календарних днів, і включає період одночасності, встановлений п. 3.10 цих Правил.

3.10. Період одночасності для заявок на делегування приватних доменних імен другого рівня в домені .UA складає 168 (сто шістдесят вісім) годин.

3.11. Термін делегування приватного доменного імені другого рівня в домені .UA не може перевищувати 2 роки або термін дії свідоцтва на знак, за яким було делеговано це доменне ім'я, якщо такий термін дії свідоцтва закінчується менш ніж через 2 роки.

3.12. У разі закінчення строку дії свідоцтва на Знак, згідно з яким було делеговано доменне ім'я, адміністратор домену .UA зобов'язаний призупинити делегування відповідного доменного імені згідно з п.2.16 цих Правил. Регістрант такого доменного імені зобов'язаний протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів від дати закінчення строку дії свідоцтва надати адміністратору домену .UA через відповідного реєстратора належним чином засвідчену копію Доповнення до свідоцтво на Знак, із зазначенням відомостей про продовження строку дії свідоцтва. У у разі невиконання реєстрантом цього зобов'язання, адміністратор домену .UA зобов'язаний скасувати делегування такого доменного імені згідно з п.2.14.3 цих Правил.

4. Реєстраційна база даних домену .UA (база WHOIS)

4.1. Реєстраційна база домену .UA (далі - База) є єдиним централізованим джерелом інформації про делегування та адміністрування доменних імен у домені .UA, а саме інформації про:

4.1.1. реєстранти доменних імен;

4.1.2. реєстратори;

4.1.3. доменних іменах, делегованих у публічних доменах домену .UA, їх категорій та статусів.

4.2. Термін 'реєстрація' в рамках цих Правил означає внесення до Бази інформації про факт делегування певного доменного імені реєстранту.

4.3. Виняткові майнові авторські права на комп'ютерні програми та бази даних, з яких складається База, належать адміністратору домену .UA на підставі відповідних авторських договорів.

4.4. Одиницею інформації у Базі є запис. База містить такі записи:

4.4.1. запис про доменне ім'я;

4.4.2. запис про особу;

4.4.3. запис про сервер імен (Nserver) - для серверів імен, які обслуговують доменні імена в домені .UA, і одночасно самі мають символічні імена в цьому домені.

4.5. Інформація, що становить зміст Бази, є відкритою, за винятком інформації, яка згідно з цими Правилами визначена як конфіденційна.

4.6. Актуальна інформація в Базі є доступною будь-якій особі через мережу Інтернет за протоколом WHOIS або HTTP.

4.7. Інформація в Базі може бути представлена ​​українською мовою в кирилиці KOI8-U або англійською мовою.

4.8. Вносити до Бази інформацію про доменне ім'я, делеговане його реєстранту в домені .UA та/або в публічному домені другого рівня, або змінювати зміст такої інформації, мають право:

4.8.1. адміністратор публічного домену, в якому делеговано вказане доменне ім'я;

4.8.2. реєстратор, який уклав із зазначеним у п.4.8.1. цих Правил адміністратором публічного домену договір;

4.8.3. адміністратор домену .UA.

4.9. Будь-яка особа має право за власним бажанням створити в Базі запис про себе, або доручити створення такого запису реєстратору згідно з п.2.10.1 цих Правил. Поле mnt-by записи про себе, створене особою власноруч, має містити текстовий рядок 'NONE'. Змінювати зміст запису про особу, у тому числі внесену до Бази згідно п.2.10.1 цих Правил, мають право:

4.9.1. реєстратор, який надає зазначеній особі послуги згідно з п.2.7.2 цих Правил;

4.9.2. особа, інформація про яку міститься у зазначеному записі, незалежно від змісту поля mnt-by запису про нього;

4.9.3. адміністратор домену .UA на особисте прохання зазначеної особи.

4.10. Запис про особу, яка зберігається в Базі, може бути видалена з Бази адміністратором домену .UA на особисте прохання згаданої особи, але виключно у випадку, якщо на це запис про особу немає посилань з жодного іншого запису Бази.

4.11. Інформація, необхідна для аутентикації та авторизації осіб, які мають право вносити зміни до Бази, є конфіденційною інформацією адміністратора домену .UA, відповідного реєстратора, та, для запису про особу, - самої такої особи.

4.12. Реєстратор має право змінювати в Базі виключно інформацію в записах про особу реєстрантів, які мають із цим реєстратором діючі договори, а також зміст полів Nserver у записах про доменні імена, поле Mnt-by в яких вказує на цього реєстратора.

4.13. Кожен запис у Базі включає інформацію про дату останньої її зміни з точністю до секунди за універсальним світовим часом, та інформацію про особу, яка внесло ці зміни.